A Fejér megyei Regionális Békítő Team programja

Az iskolákban ma annak a feszültségnek a lenyomatát látjuk, hogy a világ pörög, minden elérhető egy pillanat alatt. És akkor beül a gyerek egy tanterembe, szinte már múzeumi környezetbe, ahol egyirányú kommunikáció zajlik, statikus helyzetek vannak.”
 Mindez Fellegi Borbála szociálpolitikus látlelete a mai iskolai konfliktusok okáról. A szakember pedagógusoknak tartott előadást: – Muszáj bevonni a gyerekeket és a közösséget a konfliktusok kezelésébe – szögezte le a szociálpolitikus, kriminológus, mediátor, a Foresee Kutatócsoport ügyvezetője, aki a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békés iskolák programjához kötődő előadásra érkezett a József Attila Kollégiumba.

Bővebben:

Fellegi Borbála: megváltoztak a szerepek és a gyerekek is

Békés Iskolák program Fejér megyében

Az iskolai bullying minden intézményben tetten érhető. Csak az a kérdés, hogy milyen formában és mértékben, és az, hogy vajon meglátjuk-e az iskolai bántalmazást, hajlandóak vagyunk-e vele foglalkozni. Az iskolai bullying olyan, mint a mesebeli sárkány, amit mindenki ismer, de senki sem beszél róla szívesen, hátha így felbőszül és hamarabb elragadja az ártatlan szüzet.

Fejér megyében 2016 tavasza óta van jelen a Békés Iskolák program, ekkor alakult meg a kezdeményezés megyei koordinálását végző regionális Fejér Megyei Békítő Team. Elsőként a Székesfehérvári István Király Általános Iskola köteleződött el a Békés Iskolák program mellett, az intézményben már harmadik éve működik a Békítő Team. A Sárszentmiklósi Általános Iskola a második gyermekünk, 2018 nyarán indították el a programot az iskolában.

A Békés Iskolák program hosszútávú megoldást kínál az iskolai bullying problémájára, mert rendszerszinten kezeli a jelenséget. Ha fontosnak tartja az iskolai légkör javítását és a tantestület bevonásával hajlandó tenni is ezért, a Fejér Megyei Békítő Team segít a folyamat elindításában, a Békés Iskolák program intézményben történő bevezetésében.

Elérhetőség: Gedő Ágnes

Tel.: +36 70 9470772 E-mail: agnes.gedo@gmail.com

Ha érdeklődik a program iránt…

Kedves Érdeklődő Intézmények, Szakemberek!

A program elindításához egyre szélesebb körben igyekszünk ingyenes segítségnyújtási lehetőséget biztosítani. A regionális békítő teamek tagjai a hozzájuk fordulókat lehetőségeik, erőforrásaik függvényében támogatják, melynek módja és mértéke minden esetben az érintettek közötti egyeztetés nyomán kerül kialakításra.

Ugyanakkor, azok az intézmények, amelyek közelében nincs még regionális békítő team, egyelőre díjazás fejében tudnak hozzájutni a Békés Iskolák előadásaihoz, tréningjeihez. A díjazás mértéke egyéni egyeztetés alapján kerül kialakításra.

A regionális békítő teamekről kérjük, érdeklődjön az alábbi e-mail címen: info@bekesiskolak.hu !

A program folyamatmodellje

A Békés Iskolák Program folyamatmodellje

– regionális békítő teamek számára –

 

Regionális békítő team

Az adott régióban az iskolákat valamilyen módon támogató intézmények (pl. pedagógiai szakszolgálat, családsegítő és gyermekjóléti, EGYMI) szakemberei, önkormányzati, civil és egyéb szervezetek (amelyek prevenciós feladatokat végeznek a gyerekek, családok vagy a pedagógusok körében) szakemberei, valamint önkéntesek (pl. nyugdíjas pedagógusok, egyéb szakemberek, szülők, egyetemi hallgatók stb.) alkotják.

Céljuk, hogy a körzetük köznevelési intézményeivel megismertessék a békítős szemléletet és segítsék az elköteleződötteket a programjuk felépítésében.

Optimális esetben a résztvevők rendszeresen találkoznak és team munkát végeznek, valamint a helyszínen segítik az iskolákat.

Bővebben: /csatlakozas/regionalis-bekito-team/

A Regionális békítő team feladatai

 1. Megalakulás
 • A keretek, szabályok tisztázása
 • Egymás megismerése és a biztonságos, bizalmi légkör megteremtése
 • A csoportfunkciók kiosztása
  • javasoljuk, hogy a csoportot kettős vezetéssel vigyék, így ha egyikük pl. lebetegszik, még a másik tovább tudja vinni a folyamatokat (jó, ha az egyik vezető pszichológus, akinek van tapasztalata a csoportdinamikában, a teammunkában és az esetmegbeszélésekben.)
  • javasoljuk, hogy a csoport figyeljen arra, hogy nehogy egy társuk túlzottan sok feladatot vállaljon magára. Törekedjenek a kiegyensúlyozott munkamegosztásra.
 • A munkamód kialakítása
 • Folyamatos fejlődés, a team működésre való állandó reflektálás, a békítős légkör megteremtése és életben tartása (egy fajta modell közösség kialakítása)
 • A csoportban természetesen felmerülő konfliktusok, problémák békítős, resztoratív szemléletű kezelése és megoldása.
 1. Szemlélet kialakítása és a program megismerése
 • Fontos, hogy a csoport tagjai elmélyedjenek a békítős szemlélet megismerésébe. A hatékony működés és a szemlélet továbbadása akkor tud megvalósulni, ha már belsővé vált ez a szemlélet.
 • Fontos, hogy a közös nyelv is kialakuljon a közös szemlélet mellett.
 • A program megismerése
 1. A program népszerűsítése
 • Stratégiaalkotás a program népszerűsítésére a régióban
 • Felkészülés
 • Kivitelezés
 1. Az elköteleződő intézmények elindítása
 • Az intézményvezetővel való egyeztetés (támogatja-e a programot, a vezető szerepe a programban, a vezető feladatai a programban)
 • A tantestület számára a Bevezető előadás megtartása
 • Az intézményi békítő team megalakulásának facilitálása. A békítő team megismertetése a feladataival.
 • A diagnosztikai modul lebonyolításában való segédkezés, ha erre van igény
 • Az intézményi békítő team tagok szemléletformálása (igény szerint lehet tréningformában is)
 • A diagnosztikai modul végén a problématérkép elkészítése és a prezentálásra való felkészülés segítése, ha erre igény mutatkozik
 • A vezetői modul kivitelezése
 • Kampány megszervezésében való segédkezés (ha erre igény mutatkozik)
 • A probléma térkép és a közösség igényei mentén a program megtervezése – ennek segítése
 1. A folyamatkísérés
 • A regionális békítő tagok felkérhetőek arra, hogy beüljenek az intézményi teamekbe és facilitálják a folyamatokat vagy csak alkalmanként, az elakadások során nyújtsanak segítséget a csapatnak
 • A regionális békítő team szupervíziós támogatást nyújtanak a régiójuk intézményeinek a folyamat bármely szakaszában
 • Találkozási lehetőséget biztosítanak a különböző békés intézményeknek, hogy inspirálódhassanak egymástól, megoszthassák a tapasztalatokat
 • A régióban jelentkező speciális igényekre, problémákra saját modulokat dolgoznak ki és ajánlják meg az intézmények számára
 1. Kapcsolattartás
 • A regionális békítő team kapcsolatot tart az országos békítő teammel (Szupervíziós Békítő Team) és a többi regionális csapattal
 • Tapasztalataikat megosztják az országos hálózattal
 • Az általuk, illetve az intézményeikben megjelenő jó gyakorlatokat elküldik bekesiskolak.hu számára, így bővítve a „közkincset”, amely minden békítős úton járó számára elérhető

Az intézményi békítő teamek támogatása

Előzmények

Ha egy intézményből érdeklődés mutatkozik a programra, akkor legelőször az intézmény vezetőjével szükséges egyeztetni. A megbeszélés során az alábbi témákat kell tisztázni:

 • A programhoz elengedhetetlenül szükséges a vezető elkötelezettsége és támogatása
 • A program önkéntességen alapul, nem teheti a vezető kötelezővé
 • Az intézményi békítő team ülésein csak akkor vegyen részt, ha a vezetői szerepét félre tudja tenni, hogy a hatalmi harcok és játszmák elkerülhetőek legyenek
 • A vezető fontos feladata, hogy biztosítsa a team számára az időt, helyet és az iskolaközösség előtti támogatását. A békítő team munkájáról folyamatos tájékoztatást kap
 • A vezető feladata az erőforrások megszerzése a különböző modulok kivitelezéséhez
 • Az intézményi békítő team munkájának láthatóvá tételét segítse az intézményen belül (pl. az értekezleten kapjanak időt), munkájukat ismerje el
 • A vezetői modult tervezzék be és vegyenek részt rajta, majd a továbbiakban annak szellemében (békítős, resztoratív) rendezzék a konfliktusokat, problémákat

A bevezető előadás után valamelyik intézményi dolgozó (pl. az iskolapszichológus vagy egy pedagógus) mondja el, hogy hol, hogyan, meddig lehet jelentkezni békítő team tagnak.

Békítő team modul

1) Ha megalakult a békítő team, tisztázták a kereteket, szabályokat, kiválasztották a két csoportvezetőt, a vezetőséggel kapcsolatot tartó személyt és az egyéb csoportfunkciókat, akkor készen állnak arra, hogy megismerjék a feladataikat.

2) Ennek során hangsúlyozzuk a békítős szemlélet elsajátításának fontosságát és annak menetét (irodalom feldolgozás, tréningek, a mindennapokban felmerülő helyzetek békítős szemléletben való átgondolása stb.). Készítsünk erre egy tervet.

3) Ismertessük meg a diagnosztikai modullal a békítő teamet, és kapcsoljuk be őket a felmérésbe. Készítsenek egy tervet a diagnosztika lefolytatására. Ennek részei:

 • kérdőív gyerekeknek
 • az 1-2-3 osztályosoknak csoportos interjú
 • kérdőív szülőknek
 • kérdőív pedagógusoknak (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak
 • interjú pedagógusokkal (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak

Az interjúzást a békítő team tagjai végzik. Kb. 40-60 perces beszélgetésekre érdemes számítani személyenként. A regionális békítő team tagja magára vállalhatja a vezetőség interjúztatását. Néha arra is szükség lehet, hogy a kapott eredményeket ő jelezze vissza az intézményvezető számára (ha a tantestület sok negatívumot fogalmaz meg a vezetéssel kapcsolatban).

A kérdőívek és az interjúk összesítésével készül a problématérkép, ami az egész tantestület előtt bemutatásra kerül. A közösség közösen dönt arról, mely problémákkal szeretne legelőször foglalkozni.

4) Tervezés: bátorítsuk a békítő teamet, hogy tervezzék meg a diagnosztika eredményére építve az intézmény saját programját. Ismertessük meg őket a különböző modulokkal, tárjuk fel a meglevő erőforrásokat.

5) Ismertessük meg őket a kampány modullal is. A megtervezett programot egy látványos kampány keretén belül vezessék be.

6) A továbbiakban az igényeknek megfelelően segítsük, támogassuk az intézményi békítő teameket.

Felhívás Győr-Moson Sopron és Komárom-Esztergom megye iskoláinak

Az idézett cikk forrása: POK Hírek 2017. november

A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” – Edmund Burke
(A Békés Iskolák mottója)


Mindennapos problémákkal küzdenek az iskolák, bántalmazás: fizikai-, verbális- és kapcsolati szinten is. A bántalmazott, a megvert, a kirekesztett, a megfenyegetett, a kigúnyolt gyermek lelkében ez mély, örök nyomokat hagyhat.

„A Békés Iskolák szemlélet és módszer a békés iskolai környezet kialakításához.” – olvasható a Békés Iskolák honlapján. Ezt kerestük! Mi, a Győri Váci Mihály Általános Iskola közössége, egy éve döntöttünk, csatlakozunk a Békés Iskolákhoz.

Adler Katalinnak, a Békés Iskolák program szakmai csapatának tagja bevezető előadása után célunk lett, hogy az egész iskolánk szemléletén változtassunk, hogy megismertessük az általa bemutatott Békés Iskolák bántalmazás-ellenes program üzenetével.

Miért csatlakoztunk?
Azért, mert hiányként éltük meg, hogy mi magyar pedagógusok igen kis arányban találkozhatunk az oktatásban az iskolai bántalmazás, az ott tapasztalt erőszak-jelenség megelőzésével foglalkozó témákkal. Az intézményeket nem kötelezi semmi a bántalmazás elleni tudatos fellépésre, pedig a külföldi tapasztalatok szerint egy jól alkalmazott bántalmazásellenes program 20-30 százalékkal csökkenti annak előfordulását.
Mert hisszük, hogy a békés szemlélet megtanítható és képes legyőzni az iskolai erőszakot!
Azért, mert Békés Iskolák program mindenki számára elérhető és kitartással, szakmai elkötelezettséggel megvalósítható.
Azért, mert jobbá akarunk válni és a környezetünket is jobbá akarjuk tenni!


Mi jellemzi a Békés Iskolákat?

Nagyon leegyszerűsítve: az iskolai bántalmazás kialakulásának és fennmaradásának okát a szemlélők a szemlélők hozzáállásában látja. Ha a bántalmazást szemlélő diákok és pedagógusok egységesen elutasítják a bántalmazást, akkor a bántalmazó kerül szembe a csoporttal. A megelőzés kulcsa tehát a szemlélők mozgósítása, empátiájuk fejlesztésével a viselkedésük megváltoztatása.

A Békés Iskolák programban a vezetőség és a tanári kar nagy része elköteleződött.
A program melletti elköteleződés és az abban való hit nélkül, semmilyen változás nem lehet sikeres.
A tantestület többségének idővel kedvező attitűddel, motiváltsággal kell rendelkeznie a programmal kapcsolatban, hogy az valóban működni tudjon, sikeres legyen.

A Békés Iskolák program az iskola minden tanulóját bevezeti a békítő szemléletbe.
Az iskolai konfliktuskezeléssel foglalkozó programok általában néhány osztályra korlátozódnak. Ilyen esetekben a diákoknak csak egy része vonódik be a folyamatba, mely nem képes az egész iskolai klímát megváltoztatni. A Békés iskolák program keretében idővel az egész tantestület felkészül és a megszerzett tudással képes átadni tanítványai számára a „békés szemléletet”.
Rendszeres „Békés-foglalkozásokat” tartanak, amelyek a tanrendbe illeszthetőek.

A Békés Iskolák program nem rövid, projektszerű kezdeményezés.
Képes hosszú távon alakítani az iskolai klímát, javítani a diákok és általában az iskolában együttműködő szereplők konfliktuskezelési gyakorlatát. Az eddigi tapasztalatok szerint, a hatékony iskolai preventív programok minden esetben az egész évre és fokozatosan az egész iskolára kiterjedő átfogó, komplex foglalkozások. Ezek a foglalkozások adják a Békés Iskolák program gerincét.

Önkéntes és alulról szerveződő. A Békés Iskolák minden iskolája a saját optimális működéséhez igazíthatja a programot. Kampányait, programjait saját maga választja, alakítja és igazítja céljához.

A Békés Iskolák program az iskolaközösség minden szereplőjét bevonja.
Az iskola teljes egésze (tanárok, szülők, de akár a portai személyzet is) számára olyan képzést (tájékoztatót) szervez, amelyben felismerteti a bántalmazás jelenségét, annak résztvevőit. Megismerteti a mentalizálás jelentőségét az iskolai bántalmazással kapcsolatos elutasító attitűd kialakításában és megtanít a bántalmazás észlelése esetén a hatékony beavatkozás módjaira.
Hiszen az intézményen belüli egységes gondolkodás és viselkedésmód kialakítása a cél.

Egy aktív csoportnak, a Békítő-teamnek – kiemelt szerepe!
Ők az iskolai elköteleződött pedagógusai, illetve segítő szakemberei. Biztosítják a program fennmaradását, működését: felmérik és elkészítetik az iskola diagnózisát, emlékeztetik az osztályfőnököket a különböző kampányokra, tervezik a programot népszerűsítő kampányokat.
A team tagjai önként vállalkozók, akik ezért a feladatvégzésért órakedvezményben részesülhetnek.

A Békés Iskolák tudományosan megalapozott program, Stuart W. Twemlow (pszichiáter) és Frank C. Sacco (pszichológus) szerzőpáros negyven éves kutató- és terepmunkáján alapuló módszer, az iskolai erőszak kezelésére és megelőzésére, amelyet ma már a világ számos iskolájában sikerrel alkalmaznak. A program bevezetésével jelentősen javultak az iskolai beilleszkedés, a tanuláshoz való viszony, így például a tanulási motiváció is. A Békés Iskolai foglalkozások jobb iskolai klímát eredményeznek – bántalmazástól függetlenül is.

Békés Iskolai célunkat a Pedagógiai programunkban így fogalmaztuk meg:

Célunk, hogy megfékezzük a bántalmazókat és kiálljunk az áldozatok védelme mellett. Elítéljük a bántalmazás minden formáját és a bántalmazó magatartás tapasztalása során a passzív, nemtörődöm hozzáállást. Értékelni a közösség tagjainak összefogását, a megértő és egymást segítő csapattá szerveződését az agresszió, a békétlenség, a romboló légkör, a bántalmazás felszámolása érdekében.

Célunk, hogy iskolánkban olyan közösségi szemléletet sajátíttassunk el, melynek következtében az intézményünk klímája biztonságot és elfogadást sugároz minden tagja számára.

Célunk, hogy Békés Iskolaként – hagyományainkra, erősségeinkre és a Békés Iskolák programjára építve – kialakítsuk és fejlesszük tanulóinkban az örök emberi erkölcsi értékeket: az egyén tiszteletét, a humánus gondolkodást, a közösség iránti felelősségvállalást, az empátiát, a toleranciát és mindazokat az alapvető képességeket, melyek a békés úton való konfliktusrendezést, a békés egymás mellett élést segítik.

Célunk kell, hogy legyen még, hogy bázis intézményként és regionális központként, térségünk minél több iskolájába – ahol igény van rá – eljuttassuk azt az egymás tiszteletén alapuló szemléletet, amelyben a tétlen szemlélők a passzív közösség attitűdjének megváltoztatásával, képessé válhatnak a konfliktusok, az agresszív indulatok megfelelő kezelésére. Amely intézményi klímába nem fér bele a bántalmazás és agresszivitás, mert elutasítják azt. Amely kapcsolatban tanulók, tanárok és szülők odafigyelnek egymásra, gyermek és szülő együttműködő partnerré válik.

Várjuk minden érdeklődőt, csatlakozni vágyó iskola jelentkezését!
Répásiné Hajnal Csilla intézményvezető, a regionális békítő team vezetője

​​hajnal15@gmail.com

Mobil: +36-20-48-19-564
Telefon/fax: +36-96-52-31-93