A program folyamatmodellje

A Békés Iskolák Program folyamatmodellje

– regionális békítő teamek számára –

 

Regionális békítő team

Az adott régióban az iskolákat valamilyen módon támogató intézmények (pl. pedagógiai szakszolgálat, családsegítő és gyermekjóléti, EGYMI) szakemberei, önkormányzati, civil és egyéb szervezetek (amelyek prevenciós feladatokat végeznek a gyerekek, családok vagy a pedagógusok körében) szakemberei, valamint önkéntesek (pl. nyugdíjas pedagógusok, egyéb szakemberek, szülők, egyetemi hallgatók stb.) alkotják.

Céljuk, hogy a körzetük köznevelési intézményeivel megismertessék a békítős szemléletet és segítsék az elköteleződötteket a programjuk felépítésében.

Optimális esetben a résztvevők rendszeresen találkoznak és team munkát végeznek, valamint a helyszínen segítik az iskolákat.

Bővebben: /csatlakozas/regionalis-bekito-team/

A Regionális békítő team feladatai

 1. Megalakulás
 • A keretek, szabályok tisztázása
 • Egymás megismerése és a biztonságos, bizalmi légkör megteremtése
 • A csoportfunkciók kiosztása
  • javasoljuk, hogy a csoportot kettős vezetéssel vigyék, így ha egyikük pl. lebetegszik, még a másik tovább tudja vinni a folyamatokat (jó, ha az egyik vezető pszichológus, akinek van tapasztalata a csoportdinamikában, a teammunkában és az esetmegbeszélésekben.)
  • javasoljuk, hogy a csoport figyeljen arra, hogy nehogy egy társuk túlzottan sok feladatot vállaljon magára. Törekedjenek a kiegyensúlyozott munkamegosztásra.
 • A munkamód kialakítása
 • Folyamatos fejlődés, a team működésre való állandó reflektálás, a békítős légkör megteremtése és életben tartása (egy fajta modell közösség kialakítása)
 • A csoportban természetesen felmerülő konfliktusok, problémák békítős, resztoratív szemléletű kezelése és megoldása.
 1. Szemlélet kialakítása és a program megismerése
 • Fontos, hogy a csoport tagjai elmélyedjenek a békítős szemlélet megismerésébe. A hatékony működés és a szemlélet továbbadása akkor tud megvalósulni, ha már belsővé vált ez a szemlélet.
 • Fontos, hogy a közös nyelv is kialakuljon a közös szemlélet mellett.
 • A program megismerése
 1. A program népszerűsítése
 • Stratégiaalkotás a program népszerűsítésére a régióban
 • Felkészülés
 • Kivitelezés
 1. Az elköteleződő intézmények elindítása
 • Az intézményvezetővel való egyeztetés (támogatja-e a programot, a vezető szerepe a programban, a vezető feladatai a programban)
 • A tantestület számára a Bevezető előadás megtartása
 • Az intézményi békítő team megalakulásának facilitálása. A békítő team megismertetése a feladataival.
 • A diagnosztikai modul lebonyolításában való segédkezés, ha erre van igény
 • Az intézményi békítő team tagok szemléletformálása (igény szerint lehet tréningformában is)
 • A diagnosztikai modul végén a problématérkép elkészítése és a prezentálásra való felkészülés segítése, ha erre igény mutatkozik
 • A vezetői modul kivitelezése
 • Kampány megszervezésében való segédkezés (ha erre igény mutatkozik)
 • A probléma térkép és a közösség igényei mentén a program megtervezése – ennek segítése
 1. A folyamatkísérés
 • A regionális békítő tagok felkérhetőek arra, hogy beüljenek az intézményi teamekbe és facilitálják a folyamatokat vagy csak alkalmanként, az elakadások során nyújtsanak segítséget a csapatnak
 • A regionális békítő team szupervíziós támogatást nyújtanak a régiójuk intézményeinek a folyamat bármely szakaszában
 • Találkozási lehetőséget biztosítanak a különböző békés intézményeknek, hogy inspirálódhassanak egymástól, megoszthassák a tapasztalatokat
 • A régióban jelentkező speciális igényekre, problémákra saját modulokat dolgoznak ki és ajánlják meg az intézmények számára
 1. Kapcsolattartás
 • A regionális békítő team kapcsolatot tart az országos békítő teammel (Szupervíziós Békítő Team) és a többi regionális csapattal
 • Tapasztalataikat megosztják az országos hálózattal
 • Az általuk, illetve az intézményeikben megjelenő jó gyakorlatokat elküldik bekesiskolak.hu számára, így bővítve a „közkincset”, amely minden békítős úton járó számára elérhető

Az intézményi békítő teamek támogatása

Előzmények

Ha egy intézményből érdeklődés mutatkozik a programra, akkor legelőször az intézmény vezetőjével szükséges egyeztetni. A megbeszélés során az alábbi témákat kell tisztázni:

 • A programhoz elengedhetetlenül szükséges a vezető elkötelezettsége és támogatása
 • A program önkéntességen alapul, nem teheti a vezető kötelezővé
 • Az intézményi békítő team ülésein csak akkor vegyen részt, ha a vezetői szerepét félre tudja tenni, hogy a hatalmi harcok és játszmák elkerülhetőek legyenek
 • A vezető fontos feladata, hogy biztosítsa a team számára az időt, helyet és az iskolaközösség előtti támogatását. A békítő team munkájáról folyamatos tájékoztatást kap
 • A vezető feladata az erőforrások megszerzése a különböző modulok kivitelezéséhez
 • Az intézményi békítő team munkájának láthatóvá tételét segítse az intézményen belül (pl. az értekezleten kapjanak időt), munkájukat ismerje el
 • A vezetői modult tervezzék be és vegyenek részt rajta, majd a továbbiakban annak szellemében (békítős, resztoratív) rendezzék a konfliktusokat, problémákat

A bevezető előadás után valamelyik intézményi dolgozó (pl. az iskolapszichológus vagy egy pedagógus) mondja el, hogy hol, hogyan, meddig lehet jelentkezni békítő team tagnak.

Békítő team modul

1) Ha megalakult a békítő team, tisztázták a kereteket, szabályokat, kiválasztották a két csoportvezetőt, a vezetőséggel kapcsolatot tartó személyt és az egyéb csoportfunkciókat, akkor készen állnak arra, hogy megismerjék a feladataikat.

2) Ennek során hangsúlyozzuk a békítős szemlélet elsajátításának fontosságát és annak menetét (irodalom feldolgozás, tréningek, a mindennapokban felmerülő helyzetek békítős szemléletben való átgondolása stb.). Készítsünk erre egy tervet.

3) Ismertessük meg a diagnosztikai modullal a békítő teamet, és kapcsoljuk be őket a felmérésbe. Készítsenek egy tervet a diagnosztika lefolytatására. Ennek részei:

 • kérdőív gyerekeknek
 • az 1-2-3 osztályosoknak csoportos interjú
 • kérdőív szülőknek
 • kérdőív pedagógusoknak (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak
 • interjú pedagógusokkal (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak

Az interjúzást a békítő team tagjai végzik. Kb. 40-60 perces beszélgetésekre érdemes számítani személyenként. A regionális békítő team tagja magára vállalhatja a vezetőség interjúztatását. Néha arra is szükség lehet, hogy a kapott eredményeket ő jelezze vissza az intézményvezető számára (ha a tantestület sok negatívumot fogalmaz meg a vezetéssel kapcsolatban).

A kérdőívek és az interjúk összesítésével készül a problématérkép, ami az egész tantestület előtt bemutatásra kerül. A közösség közösen dönt arról, mely problémákkal szeretne legelőször foglalkozni.

4) Tervezés: bátorítsuk a békítő teamet, hogy tervezzék meg a diagnosztika eredményére építve az intézmény saját programját. Ismertessük meg őket a különböző modulokkal, tárjuk fel a meglevő erőforrásokat.

5) Ismertessük meg őket a kampány modullal is. A megtervezett programot egy látványos kampány keretén belül vezessék be.

6) A továbbiakban az igényeknek megfelelően segítsük, támogassuk az intézményi békítő teameket.